Zariadenie pre seniorov

Dobrá nálada a vhodné vyplnenie voľného času pomáha u seniorov udržiavať duševnú sviežosť a vedie k predĺženiu života.

Kontakty

    Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Otváracie hodiny

Pre prevádzku neevidujeme otváracie hodiny.

Nájdete nás na

Naše služby

Pre prevádzku momentálne neevidujeme žiadne služby.


SLUŽBY

V zariadení pre seniorov /ďalej len ZpS/ sa poskytuje sociálna služba :
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZpS je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
V ZpS sa poskytujú :
A) Odborné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) sociálne poradenstvo
c) sociálna rehabilitácia
d) ošetrovateľská starostlivosť

B) Obslužné činnosti :
a) ubytovanie
b) stravovanie
c) upratovanie, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva
d) osobné vybavenie

C) Ďalšie činnosti :
a) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
b) zabezpečuje sa záujmová činnosť

D) Podporné služby :
a) jedáleň pre externé a zmluvné fyzické osoby
b) pranie a žehlenie prádla pre externé a zmluvné fyzické osoby
c) pedikúra
d) rehabilitácia
e) kadernícke služby

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona 448/2008 Z.z. § 74.
ZpS je ústretové a v rámci možnosti umožňuje klientom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu. Ide najmä o osobné veci klienta – televízor, obrazy, časť nábytku a pod. s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď klienta, alebo jeho spolubývajúcich.
ZpS rešpektuje zásadu, že klientovi dáva pocit súkromia nielen to, s kým môže /prípadne musí/ obývať bytovú jednotku, ale i pravidlo určujúce, kto iný a za akých okolností môže do izby vstupovať.
Zariadenie pre seniorov na ulici Hollého je situované v blízkosti centra mesta. Kapacita zariadenia je 188 miest.

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.